Dokumenty ke stažení

Nacházíte se zde:  »  Dokumenty ke stažení

Zde si můžete otevřít nebo stáhnout potřebné tiskopisy nebo dokumenty. Umístěním většiny z nich na těchto stránkách plní organizace svoji zákonnou povinnost informovat své klienty o podmínkách ubytování a o organizaci činnosti v DMIŠJ.

1. Obsah činnosti DMIŠJ - koncepční dokumenty a hodnotící zprávy

Koncepce DMIŠJ Charakterizuje poslání a hlavní dlouhodobé a střednědobé cíle a prostředky rozvoje organizace a podmínek pro činnost
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje na léta 2013 až 2018 Dokument stanovuje závěry, priority a strategie rozvoje organizace v oblasti poskytování služeb, podpory žáků v oblasti vzdělávání, řízení organizace, ekonomiky a materiálně technického rozvoje a v závěru časově vymezuje některé úkoly k naplnění záměrů
Školní vzdělávací program DMIŠJ Základní dokument pro plnění cílů DM v oblasti vzdělávání a výchovy mládeže charakterizuje podmínky v orgranizaci, vlastní vzdělávací a výchovný program a stanoví cíle v oblasti rozvoje podmínek pro úspěšnou realizaci cílů ŠVP včetně evaluačních úkolů a nástrojů
Vlastní hodnocení DMIŠJ - vývoj organizace od r. 2007 do 2013 Evaluační (sebehodnotící) zpráva, která popisuje stav v oblasti podmínek vzdělávání, obsahu, průběhu a výsledcích vzdělávání, podpory žáků a spolupráci s rodiči a dalšími činiteli výchovy žáka, řízení a personální práce. V závěru jsou opatření, která mají vést organizaci k dalšímu zkvalitňování činnosti.
Výroční zpráva  Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017
Inspekční zpráva ČŠI Závěrečná zpráva z inspekce provedené pracovníky České školní inspekce v červnu r. 2016.
Poskytování informací 2017 Výroční zpráva o poskytování informací v r. 2017

2. Vnitřní směrnice k organizaci a činnosti DMIŠJ

Vnitřní řád DMIŠJ Základní předpis, kterým se řídí organizace v DM. Obsahuje práva a povinnosti žáků i rodičů, upřesňuje otázky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků i majetku, stanoví provozní podmínky
Sankční řád Poskytuje zejména žákům informaci, jak jsou některé přestupky proti Vnitřnímu řádu hodnoceny nebo i sankcionovány
Organizační směrnice k umisťování žáků Upřesňuje pravidla přijímání a umisťování žáků k ubytování, závazné termíny a upřesňuje postup přijímání
Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování Směrnice obsahuje způsob stanovení úplaty, příp. podmínky jejího snížení, upřesňuje způsob ukončení ubytování a uvádí podrobnosti k platebním podmínkám
přílohy: žádost o snížení úplaty ke stažení ve formátu PDF nebo DOC , čestné prohlášení ke stažení ve formátu PDF nebo DOC ,
Příkaz ředitelky ke stanovení poplatků

Za některé služby z rozhodnutí klienta, které nepatří do zákonem stanoveného standardu, se musí platit. Patří sem např. paušální poplatky za užívání vlastních el. spotřebičů. Dokument ale obsahuje i další informace (náhrady za služby, ztráty či poškození apod.)
Přílohou je Soupis škodních případů včetně výše náhrady (výši škody na majetku určuje škodní komise, soupis je orientační).

Směrnice k užití darů rodičů Směrnice určuje základní principy a pravidla užití finančních prostředků získaných především od rodičů ubytovaných žáků formou daru. Dokument obsahuje i příklady výše příspěvku žákům na jednotlivé aktivity. Součástí směrnice je i Darovací smlouva.
Směrnice k poskytování informací Upřesňuje způsob přijetí žádosti o informace, odpovědné osoby za vyřízení žádostí a sazebník úhrad.
Vnitřní řád školní jídelny Základní předpis, kterým se řídí provoz ve školní jídelně v DM. 
Směrnice o ochraně osobních údajů Směrnice definuje osobní údaje a další pojmy, uvádí osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, důvody jejich zpracování, oprávnění zaměstnanců a zhodnocení rizik. Veřejnosti je určeno Prohlášení o zpracování osobních údajů.

 
3. Informace a dokumenty k přijímání žáků k ubytování v DMIŠJ (pokyny)

Přihláška na školní rok 2018/19 Tiskopis přihlášky k ubytování na příští školní rok ke stažení ve formátu PDF nebo DOC
Přihláška na škol. rok 2019/20 Tiskopis přihlášky k ubytování na příští školní rok ke stažení ve formátu PDF nebo DOC
Souhlasné prohlášení zákonných zástupců Tiskopis vyplňuje zákonný zástupce a odevzdává ho žák v den nástupu k ubytování. Obsahuje např. souhlas k právnímu jednání dítěte, zpracování osobních údajů, potvrzení o seznámení s Vnitřním řádem atd.
Souhlasné prohlášení zletilých žáků Jde o obdobu výše uvedeného prohlášení. Tiskopis vyplňují zletilí žáci sami
Přihláška ke stravování Odevzdávají ubytovaní pouze na pracovišti Vocelova, kde je vlastní školní jídelna
Darovací smlouva Tiskopis, který vyplňují rodiče uytovaných, pokud se rozhodnou finančně podpořit zájmovou činnost a další aktivity DMIŠJ

4. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Obsah poučení o bezpečném pobytu v DM Obsahuje výčet oblastí, v nichž jsou žáci seznámeni s riziky a bezpečným způsobem chování. Dalšími dokumenty k problematice BOZ žáků jsou vzor záznamu o poučení žáků a charakteristika rizik v DM.
Žádost o úhradu bolestného Tiskopis žádosti, který postupuje zraněný nebo jeho zákon. zástupce ředitelství DM k dalšímu řízení s pojišťovnou
Zpráva o poškození zdraví Tiskopis Kooperativy, který poškozený předkládá svému ošetřujícímu lékaři, aby zhodnotil závažnost úrazu pro případné odškodnění pojišťovnou
Osnova poučení žáků na adaptačním pobytu Obsahuje seznam témat, která jsou obsahem poučení žáků 1. ročníků, účastníků adaptačního pobytu před nástupem do DM
Obsah poučení k chování na vycházkách Samostatný pobyt mimo DM může být i rizikovým, pokud žák nedodržuje pokyny k chování na vycházkách (resp. mimo DM)
Poučení žáků o BOZ  na akcích Osnova poučení žáků, účastníků akcí mimo DM
Poučení žáků před prázdninami Domov mládeže samozřejmě nezodpovídá za bezpečnost žáků mimo DM o prázdninách, ale vychovatelé je vybaví informacemi o rizicích.

5. Ekonomické výkazy a dokumenty DMIŠJ 

Výroční zprávy Výroční zpráva o hospodaření DMIŠJ za rok 2016             

  Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016

Dokument o výsledku hospodaření DMIŠJ za sledované období, včetně porovnání s obdobím minulým

Rozvaha k 31.12.2016

Základní účetní výkaz za příslušný rok

Finanční rozvaha 2017 

 Finanční rozvaha 2017 a středědobý plán organizace

Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled organizace na r. 2019 a 2020

 

11.02.2019
Přihlášky k ubytování
Přihlášku k ubytování ve škol. roce 2019/20 lze stáhnout ze stránky Dokumenty ke stažení více informací »
28.12.2018
PF 2019
Přejeme našim žákům a jejich rodičům, ale i spolupracovníkům a spolupracujícím společnostem, do nového roku hodně osobních, školních i pracovních úspěchů a osobní spokojenosti. Budeme se snažit přispět k tomu i našimi silami. Vedení DMIŠJ více informací »
04.06.2018
Domov a GDPR
V domově vešla v platnost směrnice ředitelky k ochraně osobních údajů v souvislosti s účinností Směrnice Evropského parlamentu (známá pod zkratkou GDPR). V Dokumentech ke stažení je umístěna naše směrnice a na stránce Otázky a odpovědi najdete další informace. více informací »